หน้าแรก  |  บริการด้านจดทะเบียน  บริการด้านบัญชี  บริการด้านประกันภัย  ติดต่อเรา 

สิ่งน่าสนใจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมสรรพากร

กรมการประกันภัย

ประมวลรัษฎากร

 

งานบริการ ทางบัญชี

 

• รับจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

• รับดำเนินการ วางระบบบัญชี ผังทางเดินของเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่ 

  จำเป็นในการลงบัญชี  

• รับจัดทำงบการเงิน ส่งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมยื่นงบการเงินต่อ กรม

   พัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมสรรพากร

• เข้าพบเจ้าหน้าที่ กรมสรรพากร  ตามหมายเรียกพบทางบัญชี พร้อมชี้แจง และ

   แก้ไขปัญหาต่างๆ ตามแนวทางปฎิบัติ

• จัดทำและยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง ทางอินเตอร์เน็ต และสำนักงานเขต
- จัดทำรายงานภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
- จัดทำแบบภาษี เงินเดือนพนักงาน  ภ.ง.ด. 1 , ภงด 1 ก.
- จัดทำแบบภาษี  ค่าจ้าง และ ค่าบริการ ต่างๆ  ภ.ง.ด 3 ,53
- จัดทำแบบภาษี ประมาณการภาษีครึ่งปีและประจำปี ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ง.ด. 50
- ดำเนินการแก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษาภาษีอากร

• บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ยื่นแบบเงินสมทบรายเดือน

• ให้คำปรึกษา และ แนะนำในการจัดทำบัญชี คำนวณภาษีเงินได้ของบุคคล ภงด.  

   90,91,94

 

แนวทางการวางระบบบัญชีเพื่อผลทางด้านภาษีอากร

 

• ให้คำแนะนำทางด้าน ระบบบัญชี ผังทางเดินของเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้น

   ที่จำเป็นในการลงบัญชี

• จัดบุคลากร เข้าไปให้คำปรึกษา แนะนำกับฝ่ายบัญชีภายในกิจการของท่าน เพื่อ     เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความตัองการภายในองค์กร

• บันทึกรายการทางบัญชีประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีรายวันต่างๆ
• ดำเนินการ จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
• ดำเนินการ จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
• ดำเนินการ จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้

   เจ้าหนี้ เงินกู้ยืม เป็นต้น
• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตาม พรบ. ทางบัญชี พ.ศ. 2543
• ให้คำปรึกษา ปัญหาทางด้านบัญชี  ตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 

แนวทางในการปฎิบัติงานทางด้านบัญชี

 

• เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุม ครอบคลุมธุรกิจ ปลอดภัยไว้ใจได้
• เราให้คำแนะนำ ระบบการควบคุมภายใน ระบบเอกสาร อย่างเข้าใจง่ายและ

   สามารถปฏิบัติงานได้จริง
• เรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า ทางธุรกิจ
• เรามีทีมงานที่มีคุณภาพและพร้อมที่จะให้บริการท่านได้ตลอดเวลา
• เราทำงานเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เพื่อการตัดสินใจ ทางด้าน
ธุรกิจ

 

ค่าบริการสำหรับการรับทำบัญชีประจำเดือน


เริ่มต้นที่ 2,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมการจัดทำสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ) บริษัทฯ กำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการที่เกิดขึ้นจริง  โดยคำนึงถึงความยากง่ายในการทำบัญชีและระดับความรับผิดชอบ ซึ่งทางบริษัทฯ จะเสนอราคาค่าบริการก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณวิศัลย์ศยา 081-316-2007 คุณธนเดช 089-828-8014

หรือ  Email   pn@pnaccount.com และ pichayanont@hotmail.com

 

บริษัท พิชญานนท์  การบัญชีและธุรกิจ  จำกัด

333/217  หมู่บ้านสวนหลวงวิลล์ 6 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 14 แขวงดอกไม้  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 10250

 

 

Copyright © 2011, Pichayanont Accounting & Business Co.,Ltd.

Allrights Reserved.